0 زبان
اين عضوهاي مصنوعي به قدرت انسان مي افزايند
1397/5/16
0 نظر

با پيشرفت فناوري، ساخت پروتزها چنان پيشرفت کرده که اکنون پروژه هاي مختلفي براي استفاده از اين اعضاي مصنوعي به عنوان يک عضو اضافي اما کارآمد اجرا...